HART dbá o ochranu Vaších osobních údajů

Co je to GDPR?

GDPR je všeobecně uznávaná zkratka pro Nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 ve věci ochrany údajů fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ve věci volného toku takových osobních údajů a zrušení směrnice 95/46/ES/Úřední věstník L č. 119, str. 1)

Od kdy zavazuje GDPR?
GDPR zavazuje od 25.5.2018.

Co je účelem GDPR?
Účelem nařízení je oprava ochrany osobních údajů a sjednocení zásad pro zpracování osobních údajů na území EU.

Co je obsahem této korespondence?
Tato korespondence informuje o tom, jak chráníme a zpracováváme vaše osobní údaje.

Je třeba v souvislosti s GDPR kontaktovat HART?
V této etapě to není nutné, stačí se seznámit s níže uvedenými informacemi.


Vážený zákazníku,

Od 25.5.2018 začne platit Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 ve věci ochrany údajů fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ve věci volného toku takových údajů a zrušení Směrnice 95/46/ES (Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů) - hovorově označovány jako „RODO“, „ORODO“, „GDPR“ (dále jen: GDPR nebo RODO).

S ohledem na výše uvedené vám chceme sdělit informace týkající se vašich osobních údajů, které shromažďujeme v souvislosti s naší obchodní spolupráci – u příležitosti vámi podávaných objednávek, v rámci smluv, které s námi uzavíráte, a mimo jiné rovněž v rámci jiného využívání našich služeb vámi, včetně internetových stránek http://zamowienia.hartphp.com.pl/, ukládaných do souborů cookies, a údajích shromažďovaných během telefonických rozhovorů a emailové korespondence se zástupci firmy „HART” s.r.o. (jako např.: jméno, příjmení, emailová adresa, tel. č., údaje o adrese, údaje o lokalizaci, internetový identifikátor).

Správcem vašich údajů jsme my, tzn.: „HART” se sídlem v Opolí, ul. Morcinka 43, 45-531 Opolí uvedená v Obchodním rejstříku Tuzemského soudního rejstříku pod č. KSR: 0000170602, NIP (DIČ): 7542748922, REGON 532402005 se základním kapitálem 4.550.000,00 PLN (dále jen: HART).

Ohledně vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese rodo@hartphp.com.pl

Vaše údaje zpracováváme za těmito účely a na těchto právních základech:

 1. za účelem uzavření a realizace smlouvy, včetně realizace objednávek a zaručení správné kvality služeb – po dobu platnosti smlouvy (včetně realizace objednávky) a vyúčtování po jejím ukončení na základě čl. 6 odst. 1 b GDPR (tento právní základ bude dále nazýván jen: plnění smlouvy),
 2. za účelem plnění našich právních povinností, na základě čl. 6 odst. 1 c GDPR (právní základ bude dále nazýván jen: právní povinnost), např.:
  2.1. vystavování a ukládání faktur a jiných účetních dokladů,
  2.2. řešení reklamací a poskytování odpovědí na ně,
  které budeme používat po následující dobu:
   - po dobu vyžadovanou právním předpisy pro uchování údajů, např. daňovými předpisy,
   - po dobu plnění povinností, např. vystavování faktur,
  nebo po dobu požadovanou právními předpisy, během které můžeme nést právní důsledky z neplnění právně závazných povinností, např. obdržet peněžní pokutu od státních nebo samosprávních úřadů na základě čl. 6 odst. 1 f GDPR (dále bude tento právní základ označován jen jako: náš zákonem opodstatněný zájem),
 3. za účelem přímého marketinguk tomuto účelu zasílání nabídek elektronickou cestou, a obchodních a reklamních sdělení (právní základ: náš právně opodstatněný zájem), po dobu platnosti smlouvy, dokud neodvoláte souhlas nebo nepodáte námitku se zpracováním vašich údajů k tomuto účelu,
 4. za účelem uplatňování nároků a ochrany – po dobu platnosti smlouvy (právní základ: plnění smlouvy), do uplynutí doby zpracování nároků vyplývajících ze smluv, které nás vážou, a v případě že budeme uplatňovat nároky – po dobu trvání příslušných řízení (právní základ: náš právně opodstatněný zájem).

Kromě toho vás informujeme, že pro plnění smlouvy můžeme výše uvedené údaje předávat na subjekty, které je zpracovávají na naši objednávku, a jejichž předání je nezbytné pro provádění obchodních činností (mimo jiné plnění vašich objednávek), např. na:

 • účetní kancelář, právní kancelář, přepravní firmy, kurýrské firmy, výrobce zboží, které od nás nakupujete, výrobce zařízení, které používáte, dodavatelé a servisní techniky softwaru, distributora a na oprávněné státní instituce, pokud to vyžaduje nebo umožňuje právní předpis.

Vaše údaje nepředáváme mimo Evropský hospodářský prostor (zahrnující Evropskou unii a Norsko, Lichtenštejnsko a Island). Pokud však během naší spolupráce bude nutné předat takové údaje, provedeme to v rozsahu, v jakém nám to umožňuje právní předpis. Průběžné informace ohledně eventuálního způsobu předávání údajů budou umístěny na stránkách: https://www.hartphp.com.pl/cz_cz/gdpr.html

V souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů vám přísluší následující oprávnění:

– k přístupu k vašim osobním údajům
– k odstranění vašich osobních údajů
– k aktualizaci/opravě vašich osobních údajů
– k přenesení vašich osobních údajů
– k omezení zpracování vašich osobních údajů

Můžete rovněž podat námitku se zpracováním vašich osobních údajů pro potřeby přímého marketingu. Po podání takové námitky budeme povinni ukončit zpracování vašich údajů za tímto účelem. Ve zvláštních opodstatněných situacích můžete podat kdykoliv námitku se zpracováním vašich osobních údajů námi, pokud je právním základem pro jejich použití náš právně opodstatněný zájem nebo veřejný zájem. Poté již nebudeme oprávněni zpracovávat osobní údaje, kterých se týká námitka na tomto základě, ledaže prokážeme, že existuje: podklad pro stanovení, uplatnění nebo ochranu nároků nebo platné ze zákona opodstatněné základy pro zpracování osobních údajů, a které mají být kromě práva uznány za nadřazené vůči vašim zájmům, právům a svobodě.

Rozsah oprávnění a případy, ve kterých je můžete využít, vyplývají z právních předpisů a závisí mimo jiné na právním základě pro jejich využívání firmou HART.
Kontaktujte nás pro využití výše uvedených oprávnění na adrese rodo@hartphp.com.pl.
Smazání, přenesení, omezení a podání námitky se zpracováním údajů mohou mít vliv na poskytování služeb a mohou mít za důsledek znemožnění jejich plnění správným způsobem.
Kromě toho máte právo podat stížnost na dozorový orgán – předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud jste toho názoru, že zpracování vašich osobních údajů porušuje právní předpisy.
Vysvětlujeme, že vaše údaje nevyužíváme pro učinění rozhodnutí na základě automatizovaného zpracování údajů, která by mohla mít vliv na vaši právní situaci nebo mít pro vás podobné zásadní následky.

Zároveň Vám zaručujeme, že vámi předané osobní údaje uchováme v tajnosti, s výhradou výjimek, kdy jsme oprávněni pověřit nebo předat vaše osobní údaje jiným subjektům. Zaručujeme rovněž podniknutí bezpečnostních opatření a ochranu osobních údajů, jak to vyžadují předpisy o ochraně osobních údajů. Osobní údaje shromažďujeme s náležitou pečlivostí a příslušně je chráníme proti přístupu jiných neoprávněných osob. Dbáme o to, aby také subjekty, které pověřujeme zpracováním osobních údajů, zaručovaly používání příslušných opatření pro ochranu a bezpečnost osobních údajů, jak to vyžadují právní předpisy.

KONTAKT A INFORMACE ohledně GDPR:

HART s.r.o.
ul. Morcinka 43
45-531 Opolí
rodo@hartphp.com.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Dowiedz się więcej lub kontynuuj.