Všeobecné obchodní podmínky firmy HART Sp. z o.o. pro zákazníky kupující v České republice

I.       Prodávající
I.1    “HART“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
       
Sídlo: Opole, ul. Morcinka 43, PSČ 45-531, Polská republika
        IČO (REGON): 532 402 005, DIČ (NIP): PL 754 274 8922
        Zápis v obchodním rejstříku: pod číslem KRS 1706022.

I.2       S obchodním zastoupením pro Českou republiku na pobočce:

HART Sp. z o.o., organizační složka
Sídlo: Ostrava-Kunčičky, ul. Lihovarská 679/40, PSČ 718 00, Česká republika
IČO: 278 54 264, DIČ: CZ 278 54 264
Zápis v obchodním rejstříku: KS OSTRAVA, oddíl AX, vložka 1024.

Tel.:                    +420 595 532 437, +420 595 532 438, +420 595 532 439
Mobil:                +420 606 636 222
E-mail:               hartcz@hartphp.cz nebo ostrava@hartphp.cz
Otevřeno:         Po - Pá 8.00 - 18.00, So 8.00 - 12.00


II.       Předmět Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího

II.1      Těmito  Všeobecnými  obchodními  podmínkami  Prodávajícího  (dále  jen  „VOP“),  které  vstupují  v  platnost  ode  dne  1.  7.  2019  včetně,  se  řídí veškerý obchodní prodej zboží Prodávajícího a úkony s tím související, není-li účastníky výslovně v písemné formě sjednáno něco jiného.

II.2      Za  podmínek  dále  stanovených  se  Prodávající  zavazuje  odevzdat  Kupujícímu  na  základě  jeho  objednávek  předmět  koupě  a  převést  na  něj vlastnické právo k němu v souladu s kupní smlouvou, kterou Prodávající uzavřel s Kupujícím a v souladu s těmito VOP. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.

II.3      Předmětem  koupě  jsou  náhradní  automobilové  a  motocyklové  díly,  příslušenství  nebo  jiný  sortiment  v  nabídce  Prodávajícího  (dále  jen „zboží“).

II.4      Smluvní  strany  se  dohodly  na  tom,  že  podrobnosti  týkající  se  zejména  druhu  zboží,  jeho  množství,  kupní  ceny,  termínu  dodání  budou  blíže specifikovány v jednotlivých objednávkách Kupujícího.

 

III.       Uzavření smlouvy, objednávka

III.1     Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány elektronicky prostřednictvím systémů elektronického katalogu nebo elektronické internetového obchodu na webových stránkách Prodávajícího na adrese www.hartphp.cz. Objednávku lze provést také na základě písemné objednávky Kupujícího, na základě ústní objednávky při osobním nákupu Kupujícího, e-mailem nebo případně telefonicky.

Objednávka Kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

a)    objednací kód zboží, který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku Prodávajícího,

b)    množství požadovaných kusů zboží.

III.2     Objednávka se považuje za přijatou:

a)    v  případě  elektronické  internetové  objednávky  okamžikem  potvrzení  položky  nebo  položek  zboží  objednávky  serverem  Prodávajícího, přičemž rozhodující je čas zaznamenaný tímto serverem,

b)    v případě písemné objednávky čitelný podpis Kupujícího nebo oprávněného zástupce Kupujícího,

c)    v případě telefonické objednávky okamžikem ukončeni telefonického hovoru.

III.3     Písemná objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:

a)    přesné a jednoznačné označení Kupujícího (včetně IČ a DIČ),

b)    položku nebo položky zboží s objednacím číslem Prodávajícího, c)    objednávaný počet zboží.

Případné změny IČ, DIČ či bankovního spojení je povinen Kupující oznámit neprodleně Prodávajícímu.

III.4     Kupní  smlouva  je  uzavřena  potvrzením  elektronické,  písemné  či  telefonické  objednávky  Prodávajícím  nebo  faktickým  dodáním  zboží  dle objednávky,  tj.  převzetím  zboží  Kupujícím  při  osobním  nákupu,  převzetím  zboží  Kupujícím  v  dohodnutém  místě,  nebo  odesláním  zboží externí přepravní službou  nebo  rozvozem  Prodávajícího.  Kupující  se  zavazuje  objednané  zboží  v  dohodnutém  místě  plnění  převzít  a  v dohodnutých termínech řádně zaplatit.

 

IV.       Cena a platební podmínky

IV.1    Cenou se rozumí cena zboží, která bude dohodnuta v jednotlivých objednávkách (dále jen „kupní cena“).

IV.2    Při určení kupní ceny se vychází z ceníku Prodávajícího platného v době přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím. Je-li v ceníku Prodávajícího kupní cena uvedena i v jiné měně než v měně Polský zlotý (dále jen „PLN“), je rozhodující cena uvedená v měně PLN. V případě, že Kupující nakupuje zboží od Prodávajícího a zboží je mu dodáváno v rámci EU z Polska, a bude-li kupní cena hrazena v jiné měně než PLN, bude k přepočtu z PLN na tuto měnu použit oficiální měnový kurz Polské národní banky platný v den předcházející dni vystavení daňového dokladu dle bodu IV.4 VOP.

IV.3    Kupní cena je sjednána bez DPH, která je účtována zvlášť v souladu s platnými právními předpisy.

IV.4    Každá jednotlivá dodávka zboží bude Kupujícímu fakturována samostatnou fakturou nebo dodacím listem (dále jen „dokument WZ“)., nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Fakturu nebo dokument WZ Prodávající vyhotoví a uloží v elektronické podobě do svého systému tak, aby si ji Kupující mohl prostřednictvím internetu a systému Prodávajícího vytisknout.

IV.5    V případě, že Kupující nakupuje zboží od Prodávajícího a zboží je mu dodáváno v rámci EU z Polska, tak se zavazuje ihned po nákupu zboží fakturu, kterou vyhotovil Prodávající z tohoto systému vytisknout. Za tímto účelem udělil Prodávající Kupujícímu právo přístupu do jeho systému nákupu zboží. Dle bodu IV.5 je Kupující dále povinen:

IV.5.1         Potvrdit  Prodávajícímu  prostřednictvím  jeho  internetového  elektronického  systému  nejpozději  do  24  hodin  od  data  vystavení faktury Prodávajícím obdržení této faktury a veškerého zboží na ní obsažené, nebo nahlásit jeho případný rozdíl oproti takto vystavené faktuře, nebo

IV.5.2         V případě problémů s přístupem do internetového elektronického systému Prodávajícího je Kupující v termínu do 7 dne následujícího měsíce, povinen písemně potvrdit všechny Kupujícímu vystavených dokladů za uplynulý kalendářní měsíc nazvanou „Sestava faktur“, s uvedením data jejich vystavení a částkou k úhradě, tento podepsat, potvrdit razítkem Kupujícího a tento kompletní originál:

IV.5.2.1      doručit na adresu pobočky (viz bod I.2 VOP - Pobočka Prodávajícího) nejpozději do 7. dne následujícího kalendářního měsíce, nebo

IV.5.2.2      naskenovat a uložit do formátu PDF, a poté tento soubor PDF odeslat na e-mailovou adresu wdt@hartphp.cz nejpozději do 7. dne následujícího kalendářního měsíce.

IV.6    Kupující tímto uděluje Prodávajícímu souhlas k elektronickému zasílání veškerých daňových dokladů v elektronické podobě na jeho adresu uvedenou v záhlaví Rámcové kupní smlouvy, kterou Kupující s Prodávajícím uzavřel, nebo na adresu uvedenou při registraci tohoto Kupujícího do elektronického systému Prodávajícího, přičemž tím se rozumí též stažení a vytištění daňových dokladů Kupujícím z internetového systému Prodávajícího dle věty druhé bodu III.5 VOP.  

IV.7    V případě, že Kupující neprovede platbu kupní ceny dle podmínek Rámcové kupní smlouvy a VOP nebo platbu provede jinak v rozporu s podmínkami Rámcové kupní smlouvy a VOP, či v případě, že Kupující nesplní jakoukoliv ze svých smluvních povinností, je Prodávající oprávněn další objednávky na zboží nepotvrzovat a dodání zboží odmítat až do doby uhrazení všech dluhů či splnění všech smluvních povinností, nebo od Rámcové smlouvy odstoupit.

IV.8    Bankovní spojení v případě úhrady převodem jsou součástí těchto VOP jako Příloha č.1.

IV.9    Platby došlé od Kupujícího je Prodávající oprávněn započíst vždy nejprve na smluvní pokutu, pak případně na úroky z prodlení, a až poté na jistinu, a to
          bez ohledu na požadavek Kupujícího 

 

V.       Lhůta, místo a způsob dodání zboží

V.1      Objednané zboží Prodávající dodá ve lhůtě uvedené v internetovém elektronickém systému, a to na adresu uvedenou Kupujícím při registraci zákazníka dále uvedeným způsobem.

V.2      Prodávající zajistí Kupujícímu dodání objednaného zboží následovně:

a)    Pro registrované* zákazníky z České republiky, kteří nakupují zboží, a zboží je jim dodáváno v rámci pobočkové sítě firmy HART v České republice

Prodávající vlastním distribučním systémem

b)    Pro registrované* zákazníky z České republiky, kteří nakupují zboží, a zboží je mu dodáváno v rámci EU z Polska

Prodávající vlastním distribučním systémem, a to při dodržení závazných podmínek** (v pracovní dny každý pracovní den noční rozvoz do

noční schránky Kupujícího***),

c)    Pro registrované* zákazníky ze Slovenské republiky, kteří nakupují zboží, a zboží je mu dodáváno v rámci EU z Polska

Prodávající vlastním distribučním systémem a to při dodržení závazných podmínek** (v pracovní dny každý pracovní den noční zavoz do

noční schránky Kupujícího***).

V.3      Definice pojmů:

*     Zákazník je registrovaný v informačním systému Prodávajícího na základě předložení dokumentů nutných pro registraci (Výpis z Obchodního rejstříku či Živnostensky list a případně Registrace plátce DPH).

**   Podmínkou pro bezplatné doručení objednaného zboží je minimální hodnota objednaného zboží nad 2.500 Kč bez DPH nebo 100 € bez DPH. Časový limit pro odeslání objednávky je od 8.00 hodin do 18.00 hodin v pracovní dny pondělí až pátek, a to z důvodu aby expedice mohla být provedena ještě v týž pracovní den, kdy je objednávka odeslána a aby dodání objednaného zboží zákazníkovi tak mohlo proběhnout následující pracovní den po odeslání takto řádně provedené objednávky.

*** Zpřístupnění noční schránky a uzavření Rámcové kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

V.4      Doprava zboží balíkovou spediční službou probíhá za těchto podmínek:

V.4.1  v České republice mimo vlastní distribuční systém Prodávajícího:

a)    objednávka do 2.500 Kč bez DPH – dopravné a balné 125 Kč bez DPH za každý 1 balík

b)    objednávka nad 2.500 Kč bez DPH – dopravné a balné zdarma

c)    objednávka zboží s nestandardními rozměry pro přepravu balíkové spediční služby (paleta destilovaných vod) – individuální cena, která je vždy předána zákazníkovi ke schválení.

                  d)    v případě, že se jedná o zboží podlehájící ADR přepravě, prodlužuje se dodací lhůta o 24 hodin.

V.4.2  do Slovenské republiky mimo vlastní distribuční systém Prodávajícího:

a)    objednávka do 150 € bez DPH – dopravné a balné 10 EUR bez DPH za každý 1 balík

b)    objednávka nad 150 € bez DPH – dopravné a balné zdarma

c)    objednávka zboží s nestandardními rozměry pro přepravu balíkové spediční služby (sudy oleje atd.) – individuální cena, která je vždy předána zákazníkovi ke schválení

V.5      Zboží je dodáno:

a)    nepřepravuje-li zboží Prodávající, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího do místa jim určeného,

b)    předáním Kupujícímu na dodací adrese Kupujícího v České republice nebo ve Slovenské republice, byla-li doprava zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím řádně sjednaná a nedoručuje se do noční schránky,

c)    vyložením v noční schránce, byla-li doprava zboží do noční schránky mezi Prodávajícím a Kupujícím řádně sjednána,

                d)    v ostatních případech v místě provozovny Prodávajícího.

e)   nepřesahuje-li pro jednotlivou položku váhový limit do 50 kg. V případě, že je tento váhový limit překročen, je sjednáná přeprava individuálně.

   V.6      Povinnosti Kupujícího při řešení vad dodání zboží:

a)    Nesprávně zabaleno

Nahlásit prostřednictvím internetového elektronického systému Prodávajícího, telefonicky nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu pobočky (viz bod I.2 VOP - Pobočka Prodávajícího) nejpozději do 24.00 hodin od času dodávky zboží a Kupující je povinen uvést, zdali chce zboží znovu dodat, případně vystavit opravný daňový doklad a zboží poslat nejbližší vratkou zpět do společnosti HART dle podmínek pro „Vrácení zboží“ v bodu VII.5 VOP- viz Postup pro vyplňování Průvodky vrácení zboží,

b)    Poškozeno

Nahlásit prostřednictvím internetového elektronického systému Prodávajícího, telefonicky nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu pobočky (viz bod I.2 VOP - Pobočka Prodávajícího) s přiložením minimálně 2 fotografií, které budou toto poškození schopny jednoznačně potvrdit, nejpozději do 24.00 hodin od času dodávky zboží a Kupující je povinen uvést, zdali chce zboží znovu dodat, případně vystavit opravný daňový doklad a zboží poslat nejbližší vratkou zpět do společnosti HART dle podmínek pro „Vrácení zboží“ v bodu VII.5 VOP - viz Postup pro vyplňování Průvodky vrácení zboží,

c)    Nedodáno

Nahlásit prostřednictvím internetového elektronického systému Prodávajícího, telefonicky nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu pobočky (viz bod I.2 VOP - Pobočka Prodávajícího) nejpozději do 24.00 hodin od času dodávky zboží a Kupující je povinen uvést, zdali chce zboží znovu dodat, případně vystavit opravný daňový doklad a v případě zboží s vratnou zálohou je nutné tuto skutečnost rovněž uvést při oznamování + uvést objednací čísla obou položek zboží,

d)    Záměna zboží

Nahlásit prostřednictvím internetového elektronického systému Prodávajícího, telefonicky nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu pobočky (viz bod I.2 VOP - Pobočka Prodávajícího) nejpozději do 24.00 hodin od času dodávky zboží a Kupující je povinen uvést, zdali chce zboží znovu dodat, případně vystavit opravný daňový doklad a zboží poslat nejbližší vratkou zpět do společnosti HART dle podmínek pro „Vrácení zboží“ v bodu VII.5 VOP- viz Postup pro vyplňování Průvodky vrácení zboží. Nenahlásí-li řádně Kupující Prodávajícímu ve výše uvedených lhůtách shora uvedené vady v dodávce zboží, má se zato, že Kupující obdržel zboží bez vad a v rozsahu, jak uvedeno na příslušné faktuře nebo dokumentu WZ.

V.7      Prodávající se zavazuje předat zboží Kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumentací, která k němu náleží.

 

VI.       Výhrada vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na zboží

VI.1    Kupující se stane vlastníkem předmětu koupě úplným zaplacením sjednané kupní ceny.

VI.2    Zničení, ztráta nebo odcizení zboží nezbavuje Kupujícího povinnosti zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu za zboží, které bylo Prodávajícím řádně doručeno Kupujícímu dle podmínek sjednaných v Rámcové kupní smlouvě mezi těmito smluvními stranami, nebo dle podmínek VOP a dle předmětné objednávky Kupujícího

VI.3    Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání zboží podle bodu V.5 VOP.

 

VII.       Vrácení zboží

VII.1   Vrácení zboží

Není-li dále uvedeno jinak, Kupující může vrátit nevybalené zboží, které není zahrnuto v některé z kategorií vyjmenovaných v bodu VII.4, do 14-ti kalendářních dnů od jeho dodání. Prodávající má právo za takto vrácené zboží si účtovat manipulační poplatek 20 Kč nebo 1 € (bez DPH) za každou jednotlivou položku za vrácené zboží. Veškeré zboží, které je určeno k vrácení Prodávajícímu, je povinen Kupující zabalit a zajistit pro přepravu tak, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození tohoto zboží. Faktura za vratky bude vystavena vždy do 15. dne následujícího měsíce.

a)    Vracení přes noční schránku

Zboží je Kupující povinen zabalit do kartonového obalu, který musí byt uzavřen, případně volně loženo (pokud se jedná o objemnější zboží),

řádně a čitelně vyplněna Průvodka vrácení zboží (dále jen „Průvodka“) - viz Postup při vyplňování Průvodky vrácení zboží.

Na obalech či volně loženém zboží je Kupující povinen přilepit identifikační štítek s označením zákaznického čísla a názvu firmy Kupujícího, cílového místa určení a oddělení, kde má být zboží doručeno. Průvodku vrácení zboží je Kupující povinen vložit do složky na dokumenty pro dopravce k těmto účelům určené, které Kupujícímu předal Prodávající, tak, aby dopravce mohl 1 kopii této Průvodky potvrdit a zanechat Kupujícímu,

b)    Vrácení přes externí spediční službu

Zboží je Kupující povinen zabalit do kartonového obalu, který musí byt uzavřen, řádně a čitelně vyplněna Průvodka - viz Postup při vyplňování

Průvodky vrácení zboží. Průvodku vrácení zboží je Kupující povinen vložit do kartonového obalu,

c)    Denní rozvoz

Vrácené zboží fyzicky převezme řidič denního rozvozu. U vráceného zboží je Kupující povinen řádně a čitelně vyplnit Průvodku - viz Postup

při vyplňování Průvodky vrácení zboží.

VII.2   Potvrzení vráceného zboží na Průvodce přepravcem

Kupující je povinen překontrolovat, aby Přepravce, pokud jím není externí spediční služba (viz bod VII.1b VOP), potvrdil na Průvodce počet převzatých

obalů a počet volně ložených kusů (viz Postup při vyplňování Průvodky vrácení zboží). V případě nepotvrzení Průvodky dopravcem je Kupující povinen

bezodkladně tuto skutečnost nahlásit na výše uvedenou e-mailovou adresu pobočky (viz bod I.2 VOP - Pobočka Prodávajícího) a odeslat naskenovanou kopii takto nepotvrzené Průvodky. V případě, že Přepravce nezanechá Kupujícímu jednu kopii této Průvodky, je Kupující povinen bezodkladně tuto skutečnost nahlásit na výše uvedenou e-mailovou adresu pobočky (viz bod I.2 VOP - Pobočka Prodávajícího)

VII.3   Vrácení dílů se zálohou

Při vracení dílů, u kterých je jejich součástí záloha je nutné vracet pouze díl, který vyhovuje kritériím pro vracení použitých vratných dílů (viz internetový

elektronický systém nebo webové stránky Prodávajícího), na Průvodce je nutné vyplnit číslo zálohy (viz bod VII.5 VOP - Postup pro vyplňování Průvodky vrácení zboží). V případě, že tomu tak nebude, bude použitý vratný díl vracen zpět Kupujícímu.

VII.4   Zboží bez možnosti na jeho vrácení

Kupující není oprávněn vracet zboží:

a)    ze sortimentu uvedeného v elektronickém katalogu nebo dle charakteru a určení jako nevratné či univerzální
       (provozní materiály typu: oleje   kapaliny, chemie) nebo,

b)    zboží, na které Kupující obdržel slevu z důvodu jeho poškození nebo,

c)    zboží, které bylo objednáno expresní objednávkou Prodávajícího pro Kupujícího nebo,

d)    veškeré nářadí a vybavení servisu nebo,

e)    sortiment, který nesplňuje obchodní podmínky externího spediční služby,
f)     zboží, které bylo označeno jiným způsobem jako nevratné (nekompletní, poškozené vinou Kupujícího),
g)    zboží v poškozených obalech.

VII.5   Postup pro vyplňování Průvodky vrácení zboží:

Kupující je povinen zboží vracet Prodávajícímu na základě řádně a kompletně vyplněné Průvodky vrácení zboží. Kupující je povinen vyplnit Průvodku ve všech bodech a vrátit zboží v původním nepoškozeném obalu, nepoškozené a nepoužité. Bezplatně lze vracet pouze zboží, které není vázáno na manipulační poplatek ze strany Prodávajícího. Z možnosti vracení jsou vyjmuty díly, které nelze vrátit (viz bod VII.4 VOP).
Průvodku je možno stáhnout z internetového elektronického systému Prodávajícího nebo z jeho webových stránek. V případě vrácení zboží dle bodů V.6 a), b) a d) VOP je Kupující je povinen zboží vracet Prodávajícímu na základě řádně a kompletně vyplněné Průvodky vrácení zboží. Kupující je povinen vrátit zboží ve stavu, ve kterém mu bylo dodáno a nepoužité. Vratné díly se zálohou (vratný díl se zálohou uvedený na faktuře spolu se zbožím, se kterým je spojena vratná záloha, požadující vracení starého dílu) je Kupující povinen zaslat zpět v původním obalu od nového dílu, a na Průvodce označit tento díl příslušným označením fakturovaného zálohového dílu. Podmínky pro vrácení jsou pro Kupujícího ke stažení z internetového elektronického systému Prodávajícího nebo na webových stránkách Prodávajícího na adrese www.hartphp.cz.
Vratný zálohovaný díl nesmí být mechanicky poškozen, nesmí mít známky koroze, nekompletní atd. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude tento díl převzat, a záloha na tento díl nemůže být Kupujícímu vrácena. Při nedodržení výše uvedených podmínek nebude zboží převzato. Osoba zastupující Prodávajícího (řidič, prodejce, skladník nebo případně přepravce) Kupujícímu následně potvrdí svým podpisem a datem převzetí v příslušných místech na Průvodce převzetí zboží a ponechá na místě k dispozici Kupujícímu kopii této Průvodky. Druhá kopie Průvodky je předána k dalšímu internímu zpracování Prodávajícího.

VII.6   Při vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu je stanovena lhůta 30 kalendářních dní pro zjišťování rozdílů na takto odeslaném zboží Kupujícím proti převzatému zboží u Prodávajícího. Po této lhůtě již Prodávající nebude na tyto rozdíly brát zřetel.

 

VIII.       Obaly

VIII.1   Prodávající dodává kupujícímu zboži ve vratných nebo nevratných obalech. Vratné obaly zůstavají ve vlastnictví prodávajícího a jsou evidovány.

VIII.2   Kupující je povinen vracet Prodávajícímu vratné obaly zpět průběžné, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy od Kupující zboží ve vratném obalu obdržel. Vratné obaly musí být prodávájícímu vráceny v původním stavu, čisté a nepoškozené. Posouzení provádí prodávající. Nedojde-li ze strany Kupujícího k navrácení vratných obalů ve stanoveném termínu, a nebo k navrácení vratných obalů v jejich původním stavu je Prodávající oprávněn fakturovat Kupujícímu cenu těchto obalů viz bod VIII.3 Ceník. Kupující se po úhradě faktury stává vlastníkem vratného obalu.    

VIII.3   Ceník:  Velký vratný neskládací obal s víkem    (rozměry 600 mm x 400 mm x 350 mm) cena 800 Kč bez DPH

                        Malý vratný skládací obal s víkem          (rozměry 400 mm x 300 mm x 220 mm) cena 500 Kč bez DPH

                        Velký vratný skládací obal bez víka         (rozměry 600 mm x 400 mm x 280 mm) cena 600 Kč bez DPH

                        Malý vratný neskládací obal bez víka     (rozměry 400 mm x 300 mm x 250 mm) cena 400 Kč bez DPH
 

IX.       Záruka, reklamace zboží a odpovědnost za vady

IX.1   Prodávající zaručuje, že si zboží zachová obvykle vlastnosti, funkčnost a způsobilost pro použití ke smluvenému respektive obvyklému účelu po dobu 12-ti měsíců od data prodeje zboží Kupujícímu, nestanoví-li Prodávající záruční dobu delší ke zboží, které je uvedeno v Příloze VOP č.2.

IX.2   Pokud Kupující nebo jiné osoby než Prodávající provedou opravy nebo jiné zásahy na prodaném zboží v průběhu záruční lhůty, ztrácí Kupující práva z poskytnuté záruky.

IX.3   Záruka se nevztahuje na  vady, způsobené neodborným uvedením do provozu, neodbornou montáží, nesprávným zacházením se zbožím, jeho neodbornou údržbou nebo neodborným zásahem. Prodávající rovněž neposkytuje záruku na zboží, které v důsledku způsobu jeho využiti nebo nadměrnému namáhání podlehlo předčasnému opotřebení. Prodávající dále neposkytuje záruku na vady zboží způsobené nepříznivými klimatickými vlivy, kterým je zboží vystaveno.

IX.4   Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, na kterou se vztahuje záruka, lze uplatnit právo ze záruky odpovědnosti za vady prodaného výrobku v místě, kde toto zboží Kupující zakoupil. Kupující je povinen vždy prokázat původ zboží konkrétní fakturou, která zároveň slouží jako záruční list. Dále je nutné předložit Reklamační list, který je Kupující povinen vyplnit ve všech bodech a vždy přiložit a dodat spolu s  reklamovaným zbožím. Reklamační list je možno stáhnout z internetového elektronického systému Prodávajícího nebo z jeho webových stránek. Prodávající může pro posouzení reklamace vyžadovat od Kupujícího i doklad o odborné montáži (fakturu nebo zakázkový list koncového zákazníka s uvedením identifikačních údajů vozidla a vykonaných prací).

IX.5   O reklamaci rozhodne pověřená osoba příslušné provozovny bez zbytečného odkladu, na odborné posouzení je reklamované zboží zasíláno do centrálního skladu firmy v Opole (Polsko), kde oprávněnost reklamace posoudí pověřena osoba. O výsledku reklamace vyrozumí Prodávající neprodleně Kupujícího. V případě, že nelze posoudit reklamaci jinak, než provést posouzeni vady výrobku jeho dodavatelem, bude reklamace vyřízena na základě výsledku tohoto posouzení. Pokud je reklamace neoprávněna, má Prodávající právo naúčtovat Kupujícímu náklady vynaložené na vyřízení této neoprávněné reklamace a Kupující má povinnost tyto náklady Prodávajícímu zaplatit ve lhůtě 14 dnů od vyřízení této reklamace.

IX.6  Při reklamování zboží Kupujícím je stanovena lhůta 30 kalendářních dní pro zjišťování rozdílů na takto odeslaném zboží Kupujícím proti převzatému zboží u Prodávajícího. Po této lhůtě již Prodávající nebude na tyto rozdíly brát zřetel.

 

X.       Rozhodné právo, řešení sporů

X.1     Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Ve všech záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou  smluvních    stran z této kupní smlouvy řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a souvisejícími předpisy českého právního řádu.

X.2     V případě, že Kupující nakupuje zboží od Prodávajícího a zboží je mu dodáváno v rámci EU z Polska, tak ustanovení bodu IX.1 VOP se nevztahuje na povinné označení zboží, které se řídí právním řádem země Prodávajícího, tedy právním řádem Polské republiky. Veškeré označení zboží, popisy, nálepky a jejich obsah podléhá právnímu řádu Polské republiky.

X.3      Tyto VOP jsou závazné rovněž pro právní nástupce obou smluvních stran.

X.4      Ve  věcech  těchto  VOP  jsou  úkony  oprávněny  činit  oprávněné  osoby  obou  smluvních  stran.  V  případě  změn  osob  či  kontaktních  údajů  se smluvní strany zavazují tyto změny sdělit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.

X.5      Dnem vstoupení v platnost těchto VOP ujednání v ní obsažená nahrazují jakákoli dřívější smluvní ujednání uzavřená v písemné nebo ústní formě.

X.6      Prodávající je oprávněn vydat nové VOP, jejichž text bude Kupujícímu zaslán elektronicky na jeho emailovou adresu uvedenou v záhlaví Rámcové kupní  smlouvy,  popř.  do  datové  schránky.  Prodávající  se  zavazuje  aktuální  znění  VOP  zveřejnit  na  svých  internetových  stránkách  na  adrese www.hartphp.cz.

 

Přílohy k VOP:

Příloha č. 1 - Bankovní spojení,
Příloha č. 2 - Záruční doba,

 

Příloha č. 1 VOP

Bankovní účty firmy HART Sp. z o.o. pro zákazníky v České a Slovenské republice

ZÁKAZNÍCI KUPUJÍCÍ V OPOLE

1)    Účet v České republice u bankovního ústavu:

COMMERZBANK Anschrift, ul. Jugoslavská 1, 120 21 Praha, Česká republika

- v měně Kč:    IBAN   CZ 40 6200 0062 1800 1029 6773

Číslo účtu     102 967 73

Kód banky    6200

Swift kód      COBACZPXXXX

 

2)    Účet v Polsku u bankovního ústavu:

BRE Bank O/Opole , ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole, Polsko

- v měně EUR:   IBAN PL 59 1140 1788 0000 2465 0100 1002

Kód banky    1140

Swift kód      BREXPLPWOPO

 

3)    Účet na Slovensku u bankovního ústavu:

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, ul. Rajská 15/A, 810 00 Bratislava 1, Slovensko

- v měně EUR:    IBAN   SK 72 8050 0000 0000 7006 2573

Číslo účtu     700 62 573

Kód banky    8050

Swift kód      COBASKBX

 

ZÁKAZNÍCI KUPUJÍCÍ V POBOČCE OSTRAVA

1)    Účet v České republice u bankovního ústavu:

COMMERZBANK AG, pobočka Praha, ul. Jugoslavská 1, 120 21 Praha, Česká republika

- v měně Kč:        IBAN   CZ 28 6200 0062 1800 1040 9897

Číslo účtu      104 098 97

Kód banky     6200

Swift kód      COBACZPXXXX

 

2)    Účet na Slovensku u bankovního ústavu:

COMMERZBANK AG, pobočka Bratislava, ul. Rajská 15/A, 810 00 Bratislava, Slovensko

- v měně EUR:   IBAN SK 55 8050 0000 0000 7006 1909

     Číslo účtu      700 61 909

     Kód banky    8050

     Swift kód      COBASKBX

 

Příloha č. 2 VOP

Záruční doba a odpovědnost za vady

Mimo záruční dobu stanovenou v bodu VIII.1 VOP Prodávající stanovuje delší záruční dobu u zboží, sortimentu a dodavatelů dle níže uvedené tabulky.

Dodavatel

Sortiment

Záruční doba

AIRSTAL

Kompresory

 

Firma AIRSTAL uděluje na sortiment kompresorů záruku v délce 24 měsíců.

BLUE PRINT

Veškerý sortiment

Všechny výrobky nabízené a prodávané firmou Blue Print ADL mají záruční dobu v délce 36 měsíců a začíná běžet dnem nákupu.

BOSCH

Baterie

 

Záruční doba je udělena na dobu 24 měsíců pro baterie BOSCH S3, S4, S5, S6 nebo Gigawat, které jsou určeny pro osobní automobily, kdy záruční doba začíná běžet dnem nákupu zboží koncovým uživatelem vozidla.

Záruční doba je udělena na dobu 12 měsíců pro baterie BOSCH DIN, S3, S4, S5, S6, TECMAXX nebo

Gigawat, které jsou určeny pro motocykly, sanitky, dodávková vozidla, vozidla Policie, nákladní vozidla a také pro všechny ostatní vozidla, ve kterých vzniká časté vybíjení a nabíjení baterie – cyklická činnost), kdy záruční doba začíná běžet dnem nákupu zboží koncovým uživatelem vozidla.

CORVEN

Tlumiče zavěšení

Záruka na tlumiče zavěšení CORVEN je udělena na dobu 24 měsíců od data montáže zboží. Záruka se týká pouze nových tlumičů zakoupených na daný typ vozidla v páru na jednu nápravu. Podmínkou pro příjem reklamace je přiložený vytištěný doklad z atestovaného zařízení, které slouží k testům tlumičů zavěšení.

DELPHI

Tlumiče zavěšení

 

Záruka obsahuje odpovědnost firmy DELPHI za vady, které jsou v prodávaném výrobku, tzn. za materiální a technologické vady zboží, které se projeví v době od prodeje zboží do konce jeho záruční doby, tj. 24 měsíců bez limitu na ujeté kilometry.

DOLZ

Vodní čerpadla

 

Firma DOLZ uděluje na sortiment vodních čerpadel záruku v délce 24 měsíců.

EXIDE TECHNOLOGIES

Baterie

Záruční doby, které začínájí běžet dnem prodeje baterie EXIDE, jsou:

a)   24 měsíců - pro baterie značky Exide Excell, Classic pro vozidla využívaná jako osobní automobily. Pro ostatní vozidla (dodávkové, nákladní, používané pro podnikání jako TAXI, vozidla Policie, vozidla záchranného systému nebo vozidla, ve kterých vzniká časté vybíjení a nabíjení baterie – cyklická činnost) je záruční doba pouze 18 měsíců.

b)    24 měsíců - pro baterie značky Exide Micro-Hybrid řady AGM a ECM

c)    18 měsíců - pro baterie značky EXIDE Heavy: PROFESSIONAL POWER, PROFESSIONAL, ECONOMY (12V) pro nákladní automobily

d)   24 měsíců - pro baterie značky EXIDE HEAVY: Expert Endurance, Expert (12V) pro nákladní automobily

e)   24 měsíců - pro baterie značky Exide Marine & MULTIFIT pro lodě, rekreační vozidla a jiné speciálního použití

f)    12 měsíců - pro baterie značky  EXIDE BIKE.

HART Tlumiče

Tlumiče zavěšení

 

Záruka na tlumiče zavěšení HART je udělena na dobu 24 měsíců od data montáže zboží. Záruka se týká pouze nových tlumičů zakoupených na daný typ vozidla v páru na jednu nápravu. Podmínkou pro příjem reklamace je přiložený vytištěný doklad z atestovaného zařízení, které slouží k testům tlumičů zavěšení.

HART

Kompletní sortiment

Firma HART uděluje na kompletní sortiment zboží pod značkou Hart záruku v délce 24 měsíců a začíná běžet dnem nákupu zboží.


INPLUS

Baterie QUAND

Záruční doba pro baterie QUAND do :

a)    osobních automobilů je 24 měsíců a začíná běžet dnem nákupu baterie

b)    nákladních automobilů je 18 měsíců  a začíná běžet dnem nákupu baterie vozidel Taxi, Policie, Hasiči, Pohotovostní služba je 12 měsíců a začíná běžet dnem nákupu baterie

IZAWIT

Části výfukového systému

Firma IZAWIT uděluje na své zboží záruku v délce 18 měsíců, která začíná běžet dnem nákupu zboží.

JANMOR

Zapalovací kabely

Firma JANMOR Sp. z o.o. uděluje na svůj sortiment záruku v délce 24 měsíců, která začíná běžet dnem nákupu zboží.

LuK-Aftermarket Service

Zboží od dodavatele ve skupině „Schaeffler AG”

Všechny výrobky nabízené a prodávané firmou LuK-Aftermarket Service sp. z o.o. mají záruční dobu v délce 24 měsíců, která začíná běžet datem montáže zboží v určeném koncovém vozidle.

MAGNETI MARELLI

Tlumiče zavěšení

Záruka na tlumiče zavěšení MAGENTI MARELLI je udělena na dobu 24 měsíců od data prodeje zboží. Záruka se týká pouze nových tlumičů zakoupených na daný typ vozidla v páru na jednu nápravu.

METELLI

Vodní čerpadla

Firma METTELI uděluje na sortiment vodních čerpadel záruku v délce 24 měsíců.

M-LINE

Baterie

Celková záruční doba na výrobky značky M.LINE je 12 měsíců od data prodeje, ale ne déle než 24 měsíců od data výroby.

REMY

Převodky řízení Alternatory Startéry

Čerpadla posilovače řízení

Firma REMY uděluje na sortiment záruku v délce 24 měsíců nebo
100.000 km.

SACHS

Tlumiče zavěšení

Firma SACHS uděluje záruku v délce 24 měsíců na svoje tlumiče zavěšení pro osobní automobily. Záruka se týká pouze nových tlumičů zakoupených na daný typ vozidla v páru na jednu nápravu. Podmínkou pro příjem reklamace je přiložený vytištěný doklad z atestovaného zařízení, které slouží k testům tlumičů zavěšení.

SENTECH

Zapalovací kabely

Firma SENTECH uděluje na sortiment zapalovacích kabelů záruku v délce 24 měsíců.

TOKICO

Tlumiče zavěšení

Záruka na tlumiče zavěšení TOKICO je udělena na dobu 24 měsíců od data montáže zboží. Záruka se týká pouze nových tlumičů zakoupených na daný typ vozidla v páru na jednu nápravu. Podmínkou pro příjem reklamace je přiložený vytištěný doklad z atestovaného zařízení, které slouží k testům tlumičů zavěšení.

TRW

Tlumiče zavěšení

Firma TRW uděluje záruku v délce 36 měsíců nebo 60.000 km na svoje tlumiče zavěšení pro osobní automobily. Záruka se týká pouze nových tlumičů zakoupených na daný typ vozidla v páru na jednu nápravu. Podmínkou pro příjem reklamace je přiložený vytištěný doklad z a testovaného zařízení, které slouží k testům tlumičů zavěšení.

Strona wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Dowiedz się więcej lub kontynuuj.